Nörolojide öne çıkan bilimsel çalışmalar

2019

Galkanezumabın epizodik küme baş ağrısında etkin olduğu bulunmuştur

Calcitonin gen ilişkili peptide karşı monoklonal bir antikor olan galkanezumabın plasebo ile karşılaştırıldığı bir çalışmada, ayda 300 mg s.c. dozundaki tedavinin epizodik küme baş ağrısı sıklığını haftada ortalama 3,5 atak düzeyinde azalttığı gösterilmiştir. Üçüncü haftada atak sıklığında %50’den fazla azalma olan hasta oranı aktif tedavi alan grupta %71 düzeyinde iken, plasebo grubunda  bu oranın %53 düzeyinde kaldığı saptanmıştır. Aktif tedavi alan gruptaki en sık yan etkinin enjeksiyon yeri reaksiyonu olduğu izlenmiştir. Bunun oranı da sadece %8 düzeyinde kalmıştır (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1813440?query=TOC).

Yüksek vücut kitle indeksi ALS olma riskini azaltmaktadır

Norveç’te yapılan 2968 ALS hastasının dahil edildiği bir saha taramasına göre vücut kitle indeksi (VKİ) yüksek olan hastalarda ALS gelişme riskinin düştüğü izlenmiştir. Buna göre VKİ’de 5 birimlik artışın ALS geliştirme için hazard oranının 0,83 olduğu hesaplanmıştır (https://n.neurology.org/content/93/5/e424.abstract?etoc).

Erenumab tedavisinin kronik migren hastalarında etkin olduğu gösterilmiştir

Neurology dergisinde yayınlanan çalışmada 667 hasta erenumab tedavisinin iki farklı dozu (70 ve 140 mg/ay) ve plasebo grubu olacak şekilde randomize edilmiştir. Birinci aydan itibaren tedavi alan gruptaki hastaların migren ağrılarında plasebo grubundaki hastalara göre belirgin bir düşüş olduğu saptanmıştır (Lipton ve ark., Neurology Neurology. 2019 Apr 17).

Almanya’da natalizumab ile ilişkili progrosif multifokal lökoensefalopati (PML) hastalarının analizi

Bu çalışmada 142 PML hastasının analizi yapılmıştır. Hastaların %72’si kadındır ve hastaların medyan yaşı 43 (16-69)’tür. Hastaların %8’si tanı sırasında asemptomatiktir. Ancak, hastaların %9’u PML nedeni ile ölmüştür. Hastaların %40’ında lezyonlar infratentorial yerleşimdedir ve yapılan ilk BOS incelemesinde hastaların %23’ünde JCV DNA’sı saptanamamıştır. Üç hastada JCV antikor indeksinin negatif olmasına karşın PML gelişmiş olması dikkat çekicidir (Blankenbach ve ark., Neurology 2019;92:19).

Kadınlarda lipid düzeyinin düşük olması hemorajik inme riskini arttırmaktadır

Bir kohort çalışmasında 28.000 kişilik bir grup yaklaşık 20 yıl boyunca prospektif olarak takip edilmiştir. İlginç olarak, LDL kolesterol düzeyi <70 mg/dl’den düşük olan kadınlarda hemorajik inme riskinin 2,2 kat arttığı görülmüştür (Rist ve ark., Neurology 2019;92:19).