Nörolojide öne çıkan bilimsel çalışmalar: 2019

Erenumab tedavisinin kronik migren hastalarında etkin olduğu gösterilmiştir

Neurology dergisinde yayınlanan çalışmada 667 hasta erenumab tedavisinin iki farklı dozu (70 ve 140 mg/ay) ve plasebo grubu olacak şekilde randomize edilmiştir. Birinci aydan itibaren tedavi alan gruptaki hastaların migren ağrılarında plasebo grubundaki hastalara göre belirgin bir düşüş olduğu saptanmıştır (Lipton ve ark., Neurology Neurology. 2019 Apr 17).

Almanya’da natalizumab ile ilişkili progrosif multifokal lökoensefalopati (PML) hastalarının analizi

Bu çalışmada 142 PML hastasının analizi yapılmıştır. Hastaların %72’si kadındır ve hastaların medyan yaşı 43 (16-69)’tür. Hastaların %8’si tanı sırasında asemptomatiktir. Ancak, hastaların %9’u PML nedeni ile ölmüştür. Hastaların %40’ında lezyonlar infratentorial yerleşimdedir ve yapılan ilk BOS incelemesinde hastaların %23’ünde JCV DNA’sı saptanamamıştır. Üç hastada JCV antikor indeksinin negatif olmasına karşın PML gelişmiş olması dikkat çekicidir (Blankenbach ve ark., Neurology 2019;92:19).

Kadınlarda lipid düzeyinin düşük olması hemorajik inme riskini arttırmaktadır

Bir kohort çalışmasında 28.000 kişilik bir grup yaklaşık 20 yıl boyunca prospektif olarak takip edilmiştir. İlginç olarak, LDL kolesterol düzeyi <70 mg/dl’den düşük olan kadınlarda hemorajik inme riskinin 2,2 kat arttığı görülmüştür (Rist ve ark., Neurology 2019;92:19).